فرم عضویت شورای مشاوران دانشجویی ریاست دانشگاه
نام (*)
Invalid Input
نام خانوادگی (*)
Invalid Input
نام پدر (*)
Invalid Input
شماره دانشجویی (*)
Invalid Input
وضعیت (*)
Invalid Input
دانشکده (*)
Invalid Input
رشته و مقطع (*)
Invalid Input
ایمیل (*)
Invalid Input
تلفن همراه بدون صفر ابتدا (*)
Invalid Input
تلفن ثابت بدون صفر ابتدا (*)
Invalid Input
خوابگاه (*)
Invalid Input
حاضر به همکاری در واحد
Invalid Input
میزان تمایل به همکاری در هفته به ساعت (*)
Invalid Input
سوابق اجرایی و غیر اجرایی (*)
Invalid Input
آدرس محل سکونت (*)
Invalid Input
توضیحات
Invalid Input
ارسال