پرینت

"کوخ نشینان " محصولی جدید از هسته توانمندسازی حرکت های جهادی تدوین شد

"کوخ نشینان منشأ برکتند نه کاخ نشینان"، به عنوان دهمین جزوه نگرش ساز هسته توانمندسازی حرکت های جهادی (قرارگاه شهید باقری) تدوین شد.
 
Capture-(3).JPG

در مقدمه این محصول آمده است:

کوخوکاختنهادونقطهمتضادنیستندکهدستهایازانسانها،فقرایاثروتمندانرادرخودجایمیدهندبلکهتداعیکنندهدوفرهنگوخلقوخوهستندازاینروست کهکوخنشینهاوکاخنشینهااهمیتپیدامیکنندووقتیبهتاریخنگریستهشودردپایآنهادرنبردحقوباطلمشاهدهمیشود.دریگانهمبارزهتاریخیبشرکهدرهرعصریبهصورتیادامهیافتهاستهمیندوگروهمقابلیکدیگرقرارگرفتهاند؛مستکبرانیکهجریانباطلنمرودیوفرعونیراحمایتمیکردهاندومستضعفانیکهفطرتپاکشانمجذوبپیامالهیفرستادگانپروردگارمیشدوبهیاریآنهابهپامیخاستنداینتقابلدرانقلاباسلامینیزبهوقوعپیوست،کوخنشینهایعصرمابهندایخمینیکبیرلبیکگفتندوامامراحلهرگزنقشآنهارادرپیروزینهضتاسلامیازیادنبردنددرنگاهپیرخمین،کوخنشینهاصاحباناصلیانقلاباسلامیهستندکهدرهمهصحنههاازخودگذشتگینشاندادهوبرایپیشبردانقلاباسلامیتلاشکردهاندمسئولینبایدخودراخدمتگزارآنهابدانندوازطرفدیگرمراقبباشنددچارخویکاخنشینینشوندکهباعثایجادانحرافدرمسیرانقلاباسلامی خواهد شد.

 

Untitled-picture.png


این جزوه جستاری است در بیانات رهبر کبیر انقلاب پیرامون این مفهموم.

 

جهت دریافت رایگان این محصول می توانید به سایت هسته توانمندسازی حرکت های جهادی به ادرس http://jahadgaran.org/  و یا به کانال جهادگران به ادرس     https://telegram.me/jahadioonمراجعه نمایید.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

پیشنهاد هفته

  • کتاب‌های پیشنهادی  هفته: کتاب

جنگ دوست داشتنی

کتاب جنگ دوست داشتنی مجموعه خاطرات نویسنده رزمنده ،سعید تاجیک است. توضیحات بیشتر...

ارتباط با ما

تهران- میدان ونک-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی-بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)-حیاط شمالی- دفتر حوزه بسیج دانشجویی- تلفکس 88620826-021

پیامک:50001000501000-10005510001000