پرینت

اطلاعيه ‌سازمان ‌سنجش ‌آموزش كشور درباره ‌فهرست ‌اسامي معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي ‌مختلف ‌تحصيلي داراي ‌شرايط ‌خاص

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در کنکور سراسری

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه داوطلبان گرامي آزمون سراسري سال 1393، توجه آن‌ دسته از داوطلباني كه اسامي آنان در رديف معرفي ‌شدگان چند برابر ظرفيت هر يك از رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي شامل: دانشگاه شهيد مطهري، دانشگاه مذاهب اسلامي در مراكز آموزشي (تهران، بندرعباس، سنندج و زاهدان)، دانشگاه صنعتي مالك ‌اشتر، دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران و  بورسيه رشته‌هاي پزشكي و داروسازي ارتش ‌جمهوري ‌اسلامي‌ ايران در ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج)، دانشگاه غيرانتفاعي سوره، دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري قرارگرفته‌اند‌، به مفاد اين اطلاعيه معطوف مي‌دارد:

 

روش گزينش رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص ( به جز رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه امام صادق«ع»)

1- گزينش چندبرابر ظرفيت معرفي ‌شدگان با توجه به شرايط و ضوابط اعلام شده درآزمون سراسري سال1393، در هر گروه آزمايشي از بين متقاضياني كه با اطلاع از شرايط و ضوابط اختصاصي هر رشته با علامتگذاري مورد يا موارد به صورت اينترنتي در سايت سازمان از تاريخ 1/4/93 تا 17/4/1393 علاقه‌مندي خود را به رشته يا رشته‌هاي مذكور اعلام نموده و حد ‌نصاب نمره علمي لازم را احراز نموده‌اند، براساس نمره علمي و با توجه به سهميه و درصد جنس پذيرش، در هر يك از رشته‌هاي تحصيلي موسسات فوق‌الذكر، انجام و فهرست اسامي معرفي‌شدگان هر رشته تا چند برابر ظرفيت مورد نياز هر مؤسسه استخراج شده است.

2- معرفي‌شدگان هر رشته لازم است براساس برنامه زماني مندرج در اين اطلاعيه براي شركت در مراحل مختلف مصاحبه و معاينه و يا ساير مراحل گزينش رشته‏هاي مربوط، در تاريخهاي تعيين شده با به همراه داشتن مدارك مورد نياز به محل ذيربط مراجعه نمايند.

3- كليه معرفي‌شدگاني كه فهرست اسامي آنان براي مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش دانشگاه شهيد مطهري، دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران و  بورسيه رشته‌هاي پزشكي و داروسازي ارتش ‌جمهوري ‌اسلامي‌ ايران در ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور، دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج)، دانشگاه غيرانتفاعي سوره، و دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري دادگستري در سايت سازمان اعلام گرديده است بايد به هنگام انتخاب رشته كدرشته‌محلهاي اين دانشگاهها و موسسات آموزش عالي (رشته‌اي كه در آن معرفي شده‌اند) را در يكي از اولويت‌هاي اول تا نهم (قبل از اولويت دهم) درج نمايند. بديهي است كدرشته تحصيلي مذكور كه بعد از اولويت نهم انتخاب شده باشد، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتيجه مندرج در كارنامه نهايي آزمون آنان عدد (1) به معني عدم رعايت ضوابط ازسوي داوطلب درج مي‌گردد.

4- داوطلباني كه در رديف معرفي‌ شدگان رشته‌‌هاي‌ تحصيلي دانشگاه مذاهب اسلامي و دانشگاه صنعتي مالك اشتر قرار گرفته‌اند در زمان انتخاب رشته لازم است كد رشته‌هاي مذكور را از اولويت اول تا اولويت سي‌ام، انتخاب نمايند. بديهي ‌است‌ كد ‌رشته‌ تحصيلي ‌مذكور‌ كه بعد ‌از ‌اولويت‌ سي‌ام انتخاب ‌شده ‌باشد، حذف و در مقابل ستون مربوط به نتيجه مندرج در كارنامه نهايي آزمون آنان عدد (1) به معني عدم رعايت ضوابط ازسوي داوطلب درج مي‌گردد .

5- در گزينش نهايي هر رشته منحصراً كساني از سوي اين سازمان پذيرش خواهند شد كه برابر برنامه زماني در مصاحبه، معاينه و يا ساير مراحل گزينش اين اطلاعيه شركت نموده و در اين مرحله موفق شده باشند و صلاحيت عمومي آنان نيز توسط هيأت مركزي گزينش ذيربط تائيد شده باشد و ضوابط درج  كدرشته محل و يا كدرشته‌محلها در اولويت‌هاي اعلام شده در فرم انتخاب رشته را رعايت نموده و همچنين حدنصاب نمره علمي نهايي براي هر رشته را باتوجه به ظرفيت رشته كسب نمايند. فهرست پذيرفته شدگان نهايي اين قبيل رشته ها به همراه اعلام نتايج رشته‌هاي متمركز در شهريورماه اعلام خواهد شد.

6- به اطلاع كليه علاقه‌مندان به تحصيل در رشته هاي تحصيلي متمركز داراي شرايط خاص دانشگاه  شاهد و رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان در مراكز آموزشي و دانشگاه تربيت دبيرشهيد رجائي (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)، واحد پرديس خودگردان دانشگاه صنعتي شريف، مديريت بيمه اكو موسسه آموزش عالي بيمه اكو وابسته به دانشگاه علامه طباطبائي، دانشكده غيرانتفاعي رفاه و رشته داروسازي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج) مي‌رساند، درصورتيكه مجاز به انتخاب رشته باشند بدون محدويت در انتخاب رشته مي‌توانند رشته‌هاي اين دانشگاهها را از اولويت 1 تا 150 درهر اولويتي كه تمايل داشته باشند، انتخاب نمايند. اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت  براساس اولويت انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در فرم انتخاب رشته انجام خواهد شد و داوطلبان در صورت تمايل مي‌توانند نسبت به انتخاب رشته‌هاي اين دانشگاهها براساس شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) اقدام نمايند. ضمناً فهرست معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت براي انجام مراحل مصاحبه، معاينه و ساير مراحل گزينش بعد از مرحله انتخاب رشته‌ و در هفته آخر مرداد ماه اعلام خواهد شد.

7- با توجه به پذيرش جديد در رشته داراي شرايط‌خاص داروسازي دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج) كدهاي10757 و 10758، كليه داوطلبان علاقمند در گروه آزمايشي علوم تجربي، درصورتيكه مجاز به انتخاب رشته باشند بدون محدويت در انتخاب رشته مي‌توانند كدرشته‌هاي فوق را از اولويت 1 تا 150 درهر اولويتي كه تمايل داشته باشند، انتخاب نمايند. بديهي است اسامي معرفي‌شدگان چندبرابر ظرفيت براساس نمره علمي مكتسبه و اولويت انتخاب رشته‌هاي تحصيلي در فرم انتخاب رشته انجام خواهد شد و داوطلبان در صورت تمايل مي‌توانند نسبت به انتخاب رشته‌ داروسازي اين دانشگاه براساس شرايط و ضوابط اين دانشگاه مندرج در اطلاعيه پذيرش دانشجو و اعلام علاقمندي رشته‌هاي تحصيلي شرايط خاص و همچنين بخش پيوستهاي دفترچه راهنماي  انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (دفترچه شماره 2) اقدام نمايند.

تذكرات خيلي مهم :

الف- داوطلباني‌ كه علاقمندي ‌خود را به رشته يا‌ رشته‌هاي ‌داراي شرايط خاص اعلام و ‌فهرست ‌اسامي ‌آنان جزء‌ معرفي‌ شدگان‌ رشته ‌يا‌ رشته‌هاي ‌مذكور نمي‌باشد، مردود علمي در مرحله معرفي چندبرابرظرفيت بوده و مجاز ‌به ‌انتخاب ‌رشته‌ يا‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي ‌مربوط نخواهند‌بود.

ب- انتخاب‌ رشته‌هاي ‌تحصيلي به صورت اينترنتي در سايت سازمان به نشاني www.Sanjesh.org انجام مي‌پذيرد، لذا ‌به ‌آن‌ دسته‌ از داوطلبان معرفي شده چند برابر ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص توصيه مي‌گردد كه در موعد مقرر (از تاريخ 15/5/93 لغايت 22/5/93) با رعايت ضوابط و شرايط اعلام شده نسبت به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي خود به صورت اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند. ضمناً لازم به تاكيد است انتخاب رشته منحصراً به صورت اينترنتي بوده و به درخواست‌هاي غير از روش اينترنتي ترتيب اثر داده نمي‌شود.

د- معرفي داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفيت، به منزلة قبولي در موسسات آموزش عالي نمي‌باشد و كليه‌ معرفي ‌‌شدگان‌ لازم‌ است‌ براي‌ انجام‌ مصاحبه، معاينه و آزمون علمي و يا مراحل مختلف‌ گزينش‌ در تاريخهاي‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعيين‌ شده‌ از طرف مؤسسات مراجعه‌ نمايند. بديهي‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ داوطلبان‌ براي‌ انجام‌ مراحل‌ فوق به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعي‌ از گزينش‌ در رشته‌ يا رشته‌هاي‌ ذيربط تلقي‌ خواهد شد و اين فرصت قابل تمديد و يا تكرار نمي‌باشد و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي و تحت هيچ شرايطي ميسر نمي‌باشد.

 


اعلام نتایج معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های دارای شرایط خاص آزمون سراسری سال 1393

 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

بارگذاری نظرات قدیمی تر
 • مهمان (فاطمه)

  باعرض خسته نباشید...من قبلا اعلام علاقه مندی کردم ..چطوری بفهمم که به مصاحبه دعوت شدم یانه ؟اسامی روباید کجاببینم؟
  پاسخ: به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید و بررسی کنید که دعوت به مصاحیه شدهاید یا خیر

  لینک

  http://result2.sanjesh.org/result_sarasari_boorsiye_9305/

  آخرین بار در تاریخ حدود 5 سال قبل توسط سردبیر ویرایش شد
 • مهمان (زهرا)

  ببخشید میخواستم بدونم دانشگاه بقیه الله برای داروسازی دانشجوی دخترهم قبول میکنه ؟اسامی دعوت شدگان به مصاحبه برای داروسازی هم اعلام میشه؟
  پاسخ: فقط پسر می پذیرد

  آخرین بار در تاریخ حدود 5 سال قبل توسط سردبیر ویرایش شد
 • مهمان (یوسف)

  سلام . خسته نباشید . مصاحبه و معاینه در چه تاریخی و در کجا انجام میشه ؟ آیا بجز الان که اسمم اعلام شده که مجاز به انتخاب رشته های این دانشگاه می باشم بعد از انتخاب رشته باز هم باید نام من اعلام شود؟چه وقت؟
  لطفا پاسخ بدید
  پاسخ: اطلاعیه شماره 2

  آخرین بار در تاریخ حدود 5 سال قبل توسط سردبیر ویرایش شد
 • مهمان (فاطیما)

  سلام سازمان سنجش بر چه اساسی اسامی معرفی شدگان رشته های خاص را معرفی کرده است ؟ئ بنده ترازم 7500 است و دعوت به مصاحبه نشده ام اما کسانی را دیده ام حتی در همین سایت که تراز آنها کتمر از من می باشد و برای مصاحبه دعوت شده اند . میشه توضیحی در این مورد بدین ؟
  تشکر
  پاسخ: تراز برای رشته های کارشناسی 8000 و دکتری حرفه ای 9500 است

  آخرین بار در تاریخ حدود 5 سال قبل توسط سردبیر ویرایش شد
 • مهمان (elham)

  ba arze salamo khaste nabashid khedmate shoma bozorgavar,soale man az mahzareton ine ke man taraze lazem vase parastario ovordam va dar har 2marhale elam alaghe eghdam kadam va kode lazem ro gereftam vali sayte sanjesh ezhar mikone ke davtalab yaft nashod.....hata nemizane ke pazirofte nashodid,taklife man chiye?vase entekhab reshte chi kar konam?khahesh mikonam javabgo bashid,khoda kheyreton bede...mamnon
  پاسخ: برای انتخاب رشته در صورتی که اسم شما از سوی سازمان سنجش اعلام شده باشد می توانید اقدام کنید- مشکل خود را از سایت سازمان سنجش پیگیری کنید.

  آخرین بار در تاریخ حدود 5 سال قبل توسط سردبیر ویرایش شد
 • مهمان (علي)

  سلام .ببخشيد اينكه ميگه داوطلب يافت نشديعني چي
  پاسخ: جواب شما در قسمت پاسخ به سوالات داوطلبین در همین سایت داده شده است

  آخرین بار در تاریخ حدود 5 سال قبل توسط سردبیر ویرایش شد
 • مهمان (مژگان)

  سلام تاریخ مصاحبه داروسازی بقیه الله چندمه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  پاسخ: اعلام خواهد شد.

  آخرین بار در تاریخ حدود 5 سال قبل توسط سردبیر ویرایش شد
 • مهمان (علیرضا)

  هر چه سریعتر جواب بدهیدسلام.من میخواستم بدونم که زمان مصاحبه برای رشته های داروسازی به کد های 10757و 10758 چه موقع هست؟

 • مهمان (صبا)

  سلام

 • مهمان (علی)

  سلام میخواستم بدونم اگر من دانشگاه بقیه الله در مصاحبه قبول شوم و دانشگاه اولویت قبل از آن مثلا دانشگاه شهید بهشتی نیز قبول شوم امکانش هست دانشگاه شهیدبهشتی بروم یا با حضور و قبولی در مصاحبه و گزینش نمیتوانم سایر رشته های قبولی با اولویت بالاتر را بروم؟
  پاسخ:اون رشته ای که در اولویت بالاتر قرار دارد را که قبول می شوید باید بروید در مورد فرض سوال، شما باید دانشگاه شهید بهشتی بروید.

  آخرین بار در تاریخ حدود 5 سال قبل توسط سردبیر ویرایش شد

پیشنهاد هفته

 • کتاب‌های پیشنهادی  هفته: کتاب

جنگ دوست داشتنی

کتاب جنگ دوست داشتنی مجموعه خاطرات نویسنده رزمنده ،سعید تاجیک است. توضیحات بیشتر...

ارتباط با ما

تهران- میدان ونک-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی-بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)-حیاط شمالی- دفتر حوزه بسیج دانشجویی- تلفکس 88620826-021

پیامک:50001000501000-10005510001000