پرینت

از«حرف‌های بی‌ربط» علیه سپاه پاسداران تا وظیفه ایجاد «تمدن اسلامی»

نوشته شده توسط سردبیر. ارسال شده در گزارش ویژه

"اگر سپاه نبود، کشور هم نبود"؛ این جمله را شاید بتوان برجسته ترین اظهارنظر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در مورد جایگاه مهم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی دانست.  با این حال در سالهای اخیر هجمه های متعددی از سوی برخی جریانات سیاسی علیه این نهاد مهم و حیاتی  شکل گرفته است. هجمه هایی که همگی بر یک هدف دور از دسترس و نقطه موهوم و کور متمرکز بوده است. جریانات سیاسی مذکور همواره سعی داشته اند سپاه را یک مجموعه نظامیِ صرف تلقی کرده، ورود آن به عرصه های دیگر را محکوم و تخطئه نمایند. آنان بدون درنظر گرفتن مستندات قانونی در این زمینه، زمانی که سپاه با نثار خون بهترین نیروهایش داعش و نیروهای تکفیری را در کشورهای مجاور متوقف می کند؛ برایش هورا می کشند ولی ورود سپاه به عرصه کوچکترین فعالیت های فرهنگی-اقتصادی را برنمی تابند!

 

آنگونه که گفته شد؛ واقعیت این است که افراد و جریانات مذکور در زمینه مقابله با یکی از مهمترین نهادهای برآمده از متن انقلاب اسلامی دچار یک تناقض مداوم هستند. آنها این واقعیت مهم را همواره پنهان می کنند که سپاه -چه در عرصه نبرد با تکفیری ها و چه در عرصه فعالیت های فرهنگی و غیره- همواره مطابق اساسنامه خود که در صحن مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است، فعالیت می کند نه بر خلاف آن! آنگونه که در فصل اول اساسنامه مذکور در تشریح هدف این نهاد آمده است:"سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی است تحت فرماندهی عالی مقام رهبری که هدف آن نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای‌آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمانهای الهی و گسترش حاکمیت قانون خدا طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و تقویت کامل بنیه دفاعی جمهوری‌اسلامی از طریق همکاری با سایر نیروهای مسلح و آموزش نظامی و سازماندهی نیروهای مردمی می‌باشد."

از طرفی، منحصر نبودن فعالیت سپاه به امور نظامی در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صراحت ذکر شده است. در فصل نهم قانون اساسي 9 اصل مشخصا به جايگاه و اهميت نيروهاي مسلح پرداخته است. هفت اصل از اين اصول 9 گانه مربوط به ارتش جمهوري اسلامي ايران، يك اصل مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و اصل ديگر آن هم مربوط به بسيج و نيروهاي مردمي مي‌شود. اصل یکصد و چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح می کند که:" ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیّت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد." با اینحال آنچنان که در اصل يكصد و پنجاهم قانون اساسي-كه مربوط به سپاه پاسداران است- دیده می شود، وظیفه سپاه "پاسداري از انقلاب اسلامي و دستاوردهای آن" ذکر شده است، نه حفظ تمامیت ارضی!

درواقع به تصریح متن قانون اساسی، سپاه در کنار احساس مسئولیت نسبت به حفظ تمامیت ارضی کشور به عنوان یک نیروی نظامی، بایستی وظیفه اصلی خود را حراست از ماهیت و دستاوردهای انقلاب اسلامی بداند. حراست از هر پدیده ای نیز نیازمند شناخت و رصد مداوم تهدیدات پیرامون آن خواهد بود. طبیعتاً تهديداتي كه براي انقلاب وجود دارد ممكن است ماهيت متفاوتي با يكديگر داشته باشند و به تناسب تفاوت انواع تهدیدها، وظایف سپاه نیز متنوع و متکثر خواهد بود. از همین رو است که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با فرماندهان و مسئولین سپاه تاکید کردند: "یکی از کارهای اساسی سپاه، رصد مسائل بینالمللی فقط برای شناخت تهدیدها است. رصد کردن مسائل بینالمللی و حوادث بینالمللی و خبرهای بینالمللی موجب میشود که ما بدانیم تهدیدها چیست؛ و همچنین رصد حوادث داخلی کشور؛ بنابراین سپاه یک موجود سربهزیر کنارنشستهی سرگرم کارهای اداری خود نیست؛ یک موجود آگاه، ناظر، بینا، متوجّه اطراف -هم متوجّه اطراف در کشور، هم متوجّه اطراف در سطح بینالمللی و در سطح منطقه]است[."

ایشان در ادامه در تبیین این موضوع می افزایند:" اگر سلسلهمراتب سپاه ندانند که چه تهدیدهایی متوجّه آن چیزی است که آنها پاسدارش هستند، معلوم نیست بتوانند درست به وظیفه عمل کنند. وقتی انسان فهمید تهدید چیست و از کجا است، انگیزه پیدا میکند." لذا افراد و جریاناتی که سعی می کنند با طرح مسائلی دانسته یا ندانسته وظیفه سپاه را محصور در مسائل نظامی بدانند، مسئله ای غلط و غیرقانونی را مطرح می کنند. نقش بی نظیر سپاه پاسداران در حراست از مرزهای عقیدتی و فرهنگی انقلاب اسلامی بر هیچ کسی پوشیده نیست و کسانی که سعی دارند به هر صورتی ورود سپاه در حیطه مسائل غیرنظامی را تخطئه نمایند، خواسته یا خواسته به عملیاتی شدن نقشه دشمن برای تخریب این نهاد انقلابی کمک می کنند.

مقام معظم رهبری در متن دیدار اخیر خود با فرماندهان سپاه با اشاره به همین موضوع می فرمایند:" تضعیف سپاه و حرفهای بیربطی که گاهی علیه سپاه گفته می شود، چیزهای دلخوشکن دشمن و خوشحالکنندهی دشمن است. حالا نمی گوییم همهی کسانی که اینجوری حرف می زنند، پیشکردهی دشمنند؛ نه، بعضیهایشان از روی غفلت است و نمی فهمند؛ بعضی هم احتمالاً مأمورند که اینجور حرف بزنند و اینجور اظهاراتی بکنند." لذا سپاه به عنوان یک نهاد انقلابی همواره بایستی مورد حمایت تمام کسانی باشد که کشور ایران و جمهوری اسلامی را دوست دارند. نتیجه ی تضعیف و تخریب سپاه، چیزی جز تضیف کشور نخواهد بود.

در کنار همه ی این مستندات؛ متن سخنان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان سپاه می تواند نماینده ی وظایف سپاه در عرصه های گوناگون باشد. ایشان با توجه به همه جانبه دانستن وظیفه سپاه در پاسداری از انقلاب؛ بخش قابل توجهی ازسخنان شان را به مسئله نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دشمن و وظایف سپاه برای مقابله با آن اختصاص داده می فرمایند:" امروز نفوذ دشمن یکی از تهدیدهای بزرگ است برای این کشور؛ دنبال نفوذند." ایشان در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره صریح به وظایف سپاه در زمینه فعالیت های فکری و فرهنگی صریح می کنند:"باید آنچنان پایههای انقلاب و فکر انقلابی در اینجا مستحکم باشد که مُردن و زنده بودن این و آن و زید و عمرو، تأثیری در حرکت انقلابی این کشور نگذارد؛ این وظیفهی اساسی نخبگان سپاه و همهی نخبگان انقلابی این کشور است."

جالب آنکه بررسی متن سخنان مهم رهبر انقلاب در جریان دیدار اخیر ایشان با فرماندهان سپاه نشان دهنده آن است که کمترین تاکید ایشان بر بعد وظایف نظامی این نهاد انقلابی بوده است! این مسئله می تواند از طرفی به معنای تغییر تهدیدات پیش روی انقلاب اسلامی از تهدید سخت به تهدایدات نرم و از سویی دیگر نشان دهنده محصور نبودن سپاه در چارچوب فعالیت های نظامی صرف باشد. واقعیتی که می تواند تا حد زیادی بهانه های مختلف تخریب کنندگان سپاه را از دست آنان بگیرد، با این حال زنده و پویا بودن این نهاد انقلابی دشمنان داخلی و خارجی آن را در آینده نیز وادار به واکنش و فعالیت در جهت تخریب و تخطئه آن خواهد نمود. کمترین توقع آن است که دوستداران انقلاب اسلامی و فرزندان انقلاب خدای نکرده نادانسته موجبات تخریب و تخطئه فعالیت های قانونی سپاه در ابعاد گوناگون را فراهم ننمایند.

چراکه رهبر معظم انقلاب مهم‌ترین مسئولیت سپاهیان را تلاش برای ایجاد تمدن اسلامی می‌دانند آنجا که در دیدار با پاسداران دانش‌آموخته در دانشگاه امام حسین (ع) می‌فرمایند: "آنچه مهم است این است که نگاه نسل نو و همه‌ى کسانى که نیروى جوانى را در خدمت به اهداف و آرمانهاى بلند میخواهند، باید به آینده‌هاى روشن و دور باشد - فقط جلوى پاى خودمان را نبینیم - آینده‌ى دور، ایجاد تمدن اسلامى است؛ تمدن نوین، متناسب با نیازها و ظرفیتهاى امروز بشریتى که از حوادث گوناگون قرنهاى اخیر زخم خورده است ... و شما هسته‌هاى مهم و اساسى و اصلى در ایجاد این تمدنید. آینده متعلق به شما است. سازندگان آینده‌ى کشور و آینده‌ى این تمدن و در واقع آینده‌ى جهان، شما جوانهاى امروزید. بخشى از مجموعه‌ى روبه‌رشد رویشها در نظام جمهورى اسلامى در این بخش یعنى در دانشگاه امام‌حسین تحقق پیدا میکند."

و بی‌شک ایجاد تمدن اسلامی با کار نظامی صرف امکان‌پذیر نیست.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

پیشنهاد هفته

  • کتاب‌های پیشنهادی  هفته: کتاب

جنگ دوست داشتنی

کتاب جنگ دوست داشتنی مجموعه خاطرات نویسنده رزمنده ،سعید تاجیک است. توضیحات بیشتر...

ارتباط با ما

تهران- میدان ونک-خیابان ملاصدرا- خیابان شیخ بهایی جنوبی-بیمارستان بقیه الله الاعظم(عج)-حیاط شمالی- دفتر حوزه بسیج دانشجویی- تلفکس 88620826-021

پیامک:50001000501000-10005510001000